អំពី ExpertOption

  • ផលិតផលពាណិជ្ជកម្មចម្រុះ
  • គណនីចម្រុះ ចាត់ថ្នាក់ដោយវិនិយោគិន
  • ប្រាក់​បញ្ញើ​អប្បបរមា​មាន​កម្រិត​ទាប ដែល​អាច​ឲ្យ​អ្នក​វិនិយោគ​ដូចជា​តូច ដើមទុន​តិច
  • ប្រាក់ចំណេញខ្ពស់។
  • វេទិកានេះមានមុខងារលេចធ្លោមួយចំនួន អាចប្រើបានលើឧបករណ៍ជាច្រើន ទីផ្សារដំណើរការ 24/7
  • ទម្រង់ផ្សេងៗនៃការដាក់ប្រាក់/ដកប្រាក់ ការគាំទ្រសេវាធនាគារតាមអ៊ីនធឺណិត
  • Chatbox និងបុគ្គលិកជំនួយអាចរកបាន 24/7
  • Platforms: MT4, MT5