ExpertOption tassyklaň - ExpertOption Turkmenistan - ExpertOption Türkmenistan

ExpertOption-da hasaby nädip barlamaly
Ulanyjy maglumatlaryny barlamak, KYC syýasatynyň (Müşderiňizi biliň) talaplaryna, şeýle hem bikanun ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna garşy halkara düzgünlerine laýyklykda hökmany proseduradyr.

Söwdagärlerimize dellalçylyk hyzmatlaryny bermek bilen, ulanyjylary kesgitlemeli we maliýe işjeňligine gözegçilik etmeli. Ulgamdaky kesgitleýiş kriteriýalary, şahsyýetini barlamak, müşderiniň ýaşaýan salgysy we e-poçta tassyklamasy.


E-poçta tassyklamasy

Hasaba gireniňizden soň, e-poçta salgyňyzy barlamak üçin basmaly baglanyşygy öz içine alýan tassyklama e-poçta alarsyňyz (ExpertOption-dan habar).
ExpertOption-da hasaby nädip barlamaly
Bizden asla tassyklama e-poçta almasaňyz , platformada ulanylýan e-poçta salgyňyzdan [email protected] adresine habar iberiň we e-poçtaňyzy el bilen tassyklarys.

Salgy we şahsyýeti barlamak

Barlamak prosesi, resminamalaryňyza ýönekeý bir gezeklik syn. Bu, AML KYC syýasatyny doly berjaý etmegimiz üçin zerur ädim, şeýlelik bilen ExpertOption bilen Söwdaçy hökmünde şahsyýetiňizi tassyklaýar.

Barlamak prosesi, Profiliňizde Şahsyýet we Salgy maglumatlary dolduranyňyzdan soň başlar. Profil sahypasyny açyň we Şahsyýet ýagdaýy we Salgy ýagdaýy bölümlerini tapyň.
ExpertOption-da hasaby nädip barlamaly

Bank kartoçkasyny barlamak

Barlamak prosesi goýum usulyna baglylykda üýtgeýär.

VISA ýa-da MASTERCARD (ýa-da kredit ýa-da debet kartoçkasy) ulanyp goýsaňyz, aşakdakylary barlamaly bolarys:

- Suratyňyzy we doly adyňyzy görkezýän

pasport
ExpertOption-da hasaby nädip barlamaly
şahadatnamasynyň iki tarapyny
ExpertOption-da hasaby nädip barlamaly
ExpertOption-da hasaby nädip barlamaly
görkezýän resminamalar görkezilmelidir adyňyz, suratyňyz we möhleti gutarmaýar
ExpertOption-da hasaby nädip barlamaly
- Bank kartasynyň suraty (kartoçkanyňyzyň öň tarapy görünýän ilkinji alty we soňky dört sanly, adyňyz we möhletiňiz bilen)
ExpertOption-da hasaby nädip barlamaly
goýmak üçin ulanylýar) Elektron gapjyk ulanyp goýmak isleseňiz, cryptocurrency, onlaýn bank ýa-da ykjam töleg, diňe esasy hakyky şahsyýetnamaňyzy ýa-da Pasportyňyzy barlamaly bolarys.

Suratlaryň ýokary hilli bolmalydygyny, resminamanyň hemmesiniň görünmelidigini ýadyňyzdan çykarmaň we fotokopiýalary ýa-da skanerleri kabul etmeýäris.

Barlamak diňe REAL hasaby döredilenden we goýlandan soň elýeterlidir.
Thank you for rating.