ExpertOption Demo hasaby - ExpertOption Turkmenistan - ExpertOption Türkmenistan

ExpertOption-da demo hasaby nädip açmaly


Söwda interfeýsini 1 basyň

Platformada hasaba durmak, birnäçe gezek basmakdan ybarat ýönekeý prosesdir. Söwda interfeýsini 1 gezek basmak üçin “Mugt demo synap görüň” düwmesine basyň.
ExpertOption-da demo hasaby nädip açmaly
Bu, Demo söwda sahypasyna 10 000 dollar bilen Demo hasaby bilen söwdany başlamak üçin alyp barar
ExpertOption-da demo hasaby nädip açmaly
, hasaby ulanmagy dowam etdirmek üçin söwda netijelerini tygşytlaň we hakyky hasapda söwda edip bilersiňiz. ExpertOption hasaby döretmek üçin "Hakyky hasaby aç" -a basyň.
ExpertOption-da demo hasaby nädip açmaly
Elýeterli üç wariant bar: aşakdaky ýaly e-poçta salgyňyz, Facebook hasabyňyz ýa-da Google hasabyňyz bilen ýazylmak. Size gerek zat, islendik amatly usuly saýlamak we parol döretmek.


E-poçta bilen hasaby nädip açmaly

1. rightokarky sag burçdaky " Hakyky hasap " düwmesine basyp, platforma hasabyna ýazylyp bilersiňiz. 2. Hasaba girmek üçin ähli zerur maglumatlary doldurmaly we "Hasaby aç" düwmesine basmaly.
ExpertOption-da demo hasaby nädip açmaly
 1. Dogry e-poçta salgysyny giriziň .
 2. Güýçli parol dörediň .
 3. Şeýle hem "Şertleri we şertleri" okamaly we barlamaly.
ExpertOption-da demo hasaby nädip açmaly
Gutlaýarys! Siz üstünlikli hasaba aldyňyz. Göni söwdany başlamak üçin hasabyňyza maýa goýmaly bolarsyňyz (Iň pes goýum 10 ABŞ dollary).
ExpertOption-da nädip goýum goýmaly
ExpertOption-da demo hasaby nädip açmaly
Kart maglumatlaryny giriziň we "Maliýe goşuň ..." düwmesine basyň.
ExpertOption-da demo hasaby nädip açmaly
Indi üstünlikli goýum goýanyňyzdan soň hakyky hasapda söwda edip bilersiňiz.

Demo hasaby ulanmak isleseňiz, "HAKYKAT HASABY" düwmesine basyň we Demo Hasabynda 10 000 dollar bilen söwda başlamak üçin "DEMO ACCOUNT" saýlaň. Demo hasaby, platforma bilen tanyşmak, dürli aktiwlerde söwda endikleriňizi ulanmak we töwekgelçiliksiz real wagt diagrammasynda täze mehanikleri synap görmek üçin guraldyr.
ExpertOption-da demo hasaby nädip açmaly
Netijede, e-poçtaňyza girýärsiňiz, ExpertOption size tassyklama hatyny iberer. Hasabyňyzy işjeňleşdirmek üçin şol poçta düwmesine basyň. Şeýlelik bilen, hasabyňyzy bellige almagy we işjeňleşdirmegi tamamlarsyňyz.
ExpertOption-da demo hasaby nädip açmalyFacebook hasaby bilen hasaby nädip açmaly

Şeýle hem, hasabyňyzy “Facebook” hasaby arkaly açmak mümkinçiligiňiz bar we muny birnäçe ýönekeý ädimde edip bilersiňiz:

1. “Şertleri we şertleri” barlaň we “ Facebook” düwmesine basyň
ExpertOption-da demo hasaby nädip açmaly
. “Facebook” giriş penjiresi açylar, size gerek ýer Facebook-da hasaba alýan e-poçta salgyňyzy girizmek üçin

3. Facebook hasabyňyzdan paroly giriziň

4. "Giriş
ExpertOption-da demo hasaby nädip açmaly
" düwmesine basyň "Giriş" düwmesine basanyňyzdan soň, ExpertOption girmek isleýär: Adyňyz we profil suraty we e-poçta salgysy. "Dowam et ..." düwmesine basyň
ExpertOption-da demo hasaby nädip açmaly
, şondan soň awtomatiki usulda ExpertOption platformasyna ugrukdyrylarsyňyz.


Google hasaby bilen hasaby nädip açmaly

1. Google hasaby bilen ýazylmak üçin "Şertleri we şertleri" barlaň we hasaba alyş görnüşindäki degişli düwmä basyň.
ExpertOption-da demo hasaby nädip açmaly
2. Täze açylan penjirede telefon belgiňizi ýa-da e-poçtaňyzy giriziň we "Indiki" düwmesine basyň.
ExpertOption-da demo hasaby nädip açmaly
3. Soňra Google hasabyňyzyň parolyny giriziň we "Indiki" düwmesine basyň.
ExpertOption-da demo hasaby nädip açmaly
Ondan soň, hyzmatdan e-poçta salgyňyza iberilen görkezmelere eýeriň.

ExpertOption iOS programmasynda hasap açyň

IOS ykjam enjamyňyz bar bolsa, resmi ExpertOption ykjam programmasyny App Store-dan ýa-da şu ýerden göçürip almaly bolarsyňyz . “ExpertOption - Mobile Trading” programmasyny gözläň we ony “iPhone” ýa-da “iPad” -a göçürip alyň.

Söwda platformasynyň ykjam wersiýasy onuň web wersiýasy bilen doly meňzeýär. Netijede, söwda we serişdeleri geçirmekde hiç hili kynçylyk bolmaz.
ExpertOption-da demo hasaby nädip açmaly
Ondan soň, ExpertOption programmasyny açyň, söwda platformasyny görersiňiz, grafigiň nirä gitjekdigini çaklamak üçin "Satyn" ýa-da "Sat" düwmesine basyň.
ExpertOption-da demo hasaby nädip açmaly
Indi Demo hasabynda 10 000 dollar bilen söwdany dowam etdirip bilersiňiz.
ExpertOption-da demo hasaby nädip açmaly
Şeýle hem, "Hakyky hasaby" basyp, iOS ykjam platformasynda hasap açyp bilersiňiz
ExpertOption-da demo hasaby nädip açmaly
 1. Dogry e-poçta salgysyny giriziň .
 2. Güýçli parol dörediň .
 3. Şeýle hem "Şertleri we şertleri" kabul etmeli.
 4. "Hasap döretmek" düwmesine basyň
ExpertOption-da demo hasaby nädip açmaly
Gutlaýarys! Üstünlikli hasaba aldyňyz, indi hakyky hasap bilen goýup we söwda edip bilersiňiz
ExpertOption-da demo hasaby nädip açmaly


ExpertOption Android programmasynda hasap açyň

“Android” ykjam enjamyňyz bar bolsa, “Google Play” -den resmi “ExpertOption” mobil programmasyny göçürip almaly bolarsyňyz . “ExpertOption - Mobile Trading” programmasyny gözläň we ony enjamyňyza göçürip alyň.

Söwda platformasynyň ykjam wersiýasy onuň web wersiýasy bilen doly meňzeýär. Netijede, söwda we serişdeleri geçirmekde hiç hili kynçylyk bolmaz. Mundan başga-da, “Android” üçin “ExpertOption” söwda programmasy onlaýn söwda üçin iň oňat programma hasaplanýar. Şeýlelikde, dükanda ýokary bahasy bar.
ExpertOption-da demo hasaby nädip açmaly
Ondan soň, ExpertOption programmasyny açyň, söwda platformasyny görersiňiz, grafigiň nirä gitjekdigini çaklamak üçin "Satyn" ýa-da "Sat" düwmesine basyň.
ExpertOption-da demo hasaby nädip açmaly
Indi Demo hasabynda 10 000 dollar bilen söwdany dowam etdirip bilersiňiz.
ExpertOption-da demo hasaby nädip açmaly
Şeýle hem, “DEMO BALANCE” düwmesine basyp, “Android” mobil platformasynda hasap açyp bilersiňiz, soňra “Hakyky hasaby açyň” düwmesine basyp bilersiňiz.
ExpertOption-da demo hasaby nädip açmaly
 1. Dogry e-poçta salgysyny giriziň .
 2. Güýçli parol dörediň .
 3. Şeýle hem "Şertleri we şertleri" kabul etmeli.
 4. "Hasap döretmek" düwmesine basyň
ExpertOption-da demo hasaby nädip açmaly
Gutlaýarys! Üstünlikli hasaba aldyňyz, indi
ExpertOption-da demo hasaby nädip açmaly

hasaby bilen goýup we söwda edip bilersiňiz

Jübi web wersiýasynda ExpertOption hasaby açyň

“ExpertOption” söwda platformasynyň ykjam web wersiýasynda söwda etmek isleseňiz, aňsatlyk bilen edip bilersiňiz. Ilki bilen ykjam enjamyňyzda brauzeriňizi açyň. Ondan soň, “ expertoption.com ” gözläň we dellalyň resmi web sahypasyna giriň.
ExpertOption-da demo hasaby nädip açmaly
Rightokarky sag burçdaky "Hakyky hasap" düwmesine basyň.
ExpertOption-da demo hasaby nädip açmaly
Bu ädimde henizem maglumatlary girizýäris: e-poçta, parol, "Şertleri" kabul edýäris we "Hasaby aç" düwmesine basyň
ExpertOption-da demo hasaby nädip açmaly
! Üstünlikli hasaba aldyňyz, Indi hakyky hasap bilen söwda edip başlap bilersiňiz we
ExpertOption-da demo hasaby nädip açmaly
söwda platformasynyň ykjam web wersiýasy adaty web wersiýasy bilen doly meňzeýär. Netijede, söwda we serişdeleri geçirmekde hiç hili kynçylyk bolmaz.

Ora-da ilki bilen Demo hasaby bilen söwda etmek isleýärsiňiz, munuň üçin menýu nyşanyna
ExpertOption-da demo hasaby nädip açmaly
basyp "Söwda" düwmesine basyň
ExpertOption-da demo hasaby nädip açmaly
Hasaplary hakyky hasapdan Demo hasabyna geçiriň
ExpertOption-da demo hasaby nädip açmaly
Siziň demo hasabyňyzda 10 000 dollar bolar.
ExpertOption-da demo hasaby nädip açmaly


Freygy-ýygydan soralýan soraglar (FAQ)


Demo hasaby barmy?

Söwda platformasynyň artykmaçlyklaryna baha bermek üçin 10 000 wirtual pul balansy bilen demo hasaby ulanmagy teklip edýäris.


Praktika hasabynda näçe pul gazanyp bilerin?

Amaly hasabyndaky amallaryňyzdan girdeji alyp bilmersiňiz. Wirtual serişdeleri alýarsyňyz we wirtual amallar edýärsiňiz. Diňe okuw maksatly. Hakyky pul ulanyp söwda etmek üçin serişdeleri hakyky hasaby goýmaly.


Praktika hasaby bilen hakyky hasabyň arasynda nädip geçmeli?

Hasaplaryň arasynda geçmek üçin ýokarky merkezi burçdaky balansyňyzy basyň. Söwdagärdigiňize göz ýetiriň. Açylýan panel ähli hasaplaryňyzy görkezýär: hakyky hasabyňyz we amaly hasabyňyz. Söwda üçin ulanyp bilersiňiz, hasaby işjeňleşdirmek üçin hasaby basyň.
Thank you for rating.