ExpertOption yza çekildi

“ExpertOption” -da goýum puluny nädip yzyna almaly we gazanmaly


ExpertOption-da pullary nädip yzyna almaly


Çekmek üçin haýsy töleg usullary bar?

20-den gowrak töleg ulgamy bilen işleýäris. Debet ýa-da kredit kartoçkaňyza pul geçirip bilersiňiz: Visa, MasterCard, Maestro, UnionPay. Elektron töleg usullary bilen birleşdirildi: Neteller, Skrill, Perfect Money, FasaPay we başgalar.

Altyn, Platina we Exclusive hasaplary ileri tutulýar.

Ilki bilen goýumlary goýmak üçin ulanylýan bank kartasyna ýa-da elektron gapjygyna geçirmeli. Bank kartoçkasyndan çykarylan halatynda goýumyň mukdary goýum mukdaryna deň bolmaly. Islendik elektron gapjyga (Skrill, Neteller, UnionPay ýa-da başga bir usul) alyp boljak beýleki serişdeler (girdejiler)


Nädip pul alyp bilerin?

Ilki bilen kiçijik bir nokady aýdyňlaşdyralyň. Käbirleri üçin gülkünç ýa-da samsyk ýaly bolup görünmegi mümkin, ýöne her gün şuňa meňzeş köp soraglary alýarys. Diňe hakyky hasapdan pul alyp bolýar, demo hasaby, aslynda, ExpertOption platformasyny ulanyp pul gazanyp boljak simulýasiýa profilidir. Şol sebäpden, demo hasabynda söwda üçin gaty uly 10,000 dollar bar.

Şeýlelik bilen, hakyky hasabyňyz bar, MasterCard bank kartasyny ulanyp doldurdyňyz. Indi girdeji gazandyňyz we gazananlaryňyzy yzyna almak isleýärsiňiz. Muny nädip edip bolar?

Yza çekmek hiç haçan aňsat bolmady! Şu ädimleri ýerine ýetiriň:

1. “ ExpertOption” platformasyny açyň we çep ýokarky burç menýusyna basyň.

2. Soňra Maliýe opsiýasyny saýlaň. Indi penjiräniň aşaky sag burçunda yzyna almak opsiýasyny görersiňiz.
“ExpertOption” -da goýum puluny nädip yzyna almaly we gazanmaly
3. Şol ýerde yzyna almak üçin ulanmak isleýän töleg usulyňyzyň ähli maglumatlaryny girizmeli.
“ExpertOption” -da goýum puluny nädip yzyna almaly we gazanmaly
4. Bu ugurdaky ähli maglumatlary bereniňizden soň, "Täze haýyş" düwmesine basyň.
“ExpertOption” -da goýum puluny nädip yzyna almaly we gazanmaly
Ine, puluňyz kredit kartoçkasyna ýa-da başga töleg usulyna tarap barýar. Täze haýyşy "Töleg taryhy" -da görersiňiz,
“ExpertOption” -da goýum puluny nädip yzyna almaly we gazanmaly
ýene bir möhüm zat!

Adaty karz usullaryndan başga-da, kredit kartoçkalary ýaly, “ExpertOption” -da başga-da onlarça pul almagyň ýollary bar. Emma ilkinji çykarmak elmydama diňe (!) Goýmak üçin ulanan töleg usulyňyzda elýeterlidir.


Freygy-ýygydan soralýan soraglar (FAQ)


Çekmek haýyşlary näçe wagt işlenýär?

Yza çekmek haýyşlary bir iş gününde işlenýär.


Çekiş tölegi barmy?

Biz hiç hili töleg almaýarys. Geňeş amallary gaýtadan işlemek üçin töleg ulgamy tarapyndan tölenip bilner.


Çekmek üçin iň az mukdar näçe?

Iň az pul mukdary 10 dollar

ExpertOption-da nädip pul goýmaly

Depozit nädip etmeli?

Debet ýa-da kredit kartoçkasy (VISA, MasterCard), Intenet Banking, Perfect Money, Skrill, WebMoney ... ýa-da Kripto ýaly elektron gapjyk ulanyp, goýum goýup bilersiňiz.

Iň pes goýum 10 ABŞ dollary. Bank hasabyňyz başga walýutada bolsa, serişdeler awtomatiki usulda öwrüler.

Söwdagärlerimiziň köpüsi, bank kartoçkalarynyň ýerine elektron tölegleri ulanmagy makul bilýärler, sebäbi pul almak has çalt.

Bizde siziň üçin gowy habar bar: goýum goýanyňyzda hiç hili töleg tölemeýäris.

Bank kartlary (VISA / MasterCard)

1. ExpertOption.com web sahypasyna ýa-da ykjam programma giriň.

2. Söwda hasabyňyza giriň.

3. Çep ýokarky burç menýusynda "Maliýe" -e basyň we "Goýum" düwmesine basyň.
“ExpertOption” -da goýum puluny nädip yzyna almaly we gazanmaly
4. Hasabyňyza serişdeleri goýmagyň birnäçe usuly bar, islendik debet we kredit kartoçkasy arkaly goýum goýup bilersiňiz. Kart hakyky bolmaly we adyňyzda hasaba alynmaly we halkara onlaýn amallary goldamaly. "VISA / MasterCard" saýlaň.
“ExpertOption” -da goýum puluny nädip yzyna almaly we gazanmaly
5. Goýum mukdaryny el bilen girizip ýa-da sanawdan birini saýlap bilersiňiz.
“ExpertOption” -da goýum puluny nädip yzyna almaly we gazanmaly
6. Ulgam size depozit bonusyny hödürläp biler, goýumy köpeltmek üçin bonusdan peýdalanyň. Ondan soň "Dowam et" düwmesine basyň.
“ExpertOption” -da goýum puluny nädip yzyna almaly we gazanmaly
5. Kart belgiňizi, kart eýesiniň adyny we CVV-ni girizmegiňiz haýyş ediljek täze sahypa ugrukdyrylar.
“ExpertOption” -da goýum puluny nädip yzyna almaly we gazanmaly
CVV ýa-da СВС kody 3 sanly kod bolup, onlaýn amallar wagtynda howpsuzlyk elementi hökmünde ulanylýar. Kartyňyzyň arka tarapynda gol setirinde ýazylýar. Aşakdaky ýaly.
“ExpertOption” -da goýum puluny nädip yzyna almaly we gazanmaly
Geleşigi tamamlamak üçin "Maliýe goş ..." düwmesine basyň.
“ExpertOption” -da goýum puluny nädip yzyna almaly we gazanmaly
Amalyňyz üstünlikli tamamlanan bolsa, tassyklama penjiresi peýda bolar we serişdäňiz derrew hasabyňyza ýazylar.
“ExpertOption” -da goýum puluny nädip yzyna almaly we gazanmaly

Internet Bank işi

1. ExpertOption.com web sahypasyna ýa-da ykjam programma giriň.

2. Söwda hasabyňyza giriň.

3. Çep ýokarky burç menýusynda "Maliýe" -e basyň we "Goýum" düwmesine basyň.
“ExpertOption” -da goýum puluny nädip yzyna almaly we gazanmaly
4. "Banklaryň ..." saýlaň.
“ExpertOption” -da goýum puluny nädip yzyna almaly we gazanmaly
5. Goýum mukdaryny el bilen girizip ýa-da sanawdan birini saýlap bilersiňiz.
“ExpertOption” -da goýum puluny nädip yzyna almaly we gazanmaly
6. Ulgam size depozit bonusyny hödürläp biler, goýumy köpeltmek üçin bonusdan peýdalanyň. Ondan soň "Dowam et" düwmesine basyň.
“ExpertOption” -da goýum puluny nädip yzyna almaly we gazanmaly
5. Bankyňyzy saýlamaly ýeriňizde täze sahypa ugrukdyrylarsyňyz.
“ExpertOption” -da goýum puluny nädip yzyna almaly we gazanmaly
Bankyňyzdan ExpertOption-a pul goýmak üçin zerur maglumatlary giriziň.
“ExpertOption” -da goýum puluny nädip yzyna almaly we gazanmaly
Eger amalyňyz üstünlikli tamamlanan bolsa,
“ExpertOption” -da goýum puluny nädip yzyna almaly we gazanmaly

Elektron tölegler

1. ExpertOption.com web sahypasyna ýa-da ykjam programma giriň.

2. Söwda hasabyňyza giriň.

3. Çep ýokarky burç menýusynda "Maliýe" -e basyň we "Goýum" düwmesine basyň.
“ExpertOption” -da goýum puluny nädip yzyna almaly we gazanmaly4. Mysal üçin "WebMoney" -i saýlaň.
“ExpertOption” -da goýum puluny nädip yzyna almaly we gazanmaly
5. Goýum mukdaryny el bilen girizip ýa-da sanawdan birini saýlap bilersiňiz.
“ExpertOption” -da goýum puluny nädip yzyna almaly we gazanmaly
6. Ulgam size depozit bonusyny hödürläp biler, goýumy köpeltmek üçin bonusdan peýdalanyň. Ondan soň "Dowam et" düwmesine basyň.
“ExpertOption” -da goýum puluny nädip yzyna almaly we gazanmaly5. ExpertOption-a pul goýmak üçin zerur maglumatlary girizmeli täze sahypa ugrukdyrylarsyňyz.
“ExpertOption” -da goýum puluny nädip yzyna almaly we gazanmaly
Amalyňyz üstünlikli tamamlanan bolsa, tassyklama penjiresi peýda bolar we serişdäňiz derrew hasabyňyza ýazylar.
“ExpertOption” -da goýum puluny nädip yzyna almaly we gazanmaly

Kripto

1. ExpertOption.com web sahypasyna ýa-da ykjam programma giriň.

2. Söwda hasabyňyza giriň.

3. Çep ýokarky burç menýusynda "Maliýe" -e basyň we "Goýum" düwmesine basyň.
“ExpertOption” -da goýum puluny nädip yzyna almaly we gazanmaly4. "Kripto" ýa-da "Binance Pay" saýlaň.
“ExpertOption” -da goýum puluny nädip yzyna almaly we gazanmaly
5. Goýum mukdaryny el bilen girizip ýa-da sanawdan birini saýlap bilersiňiz.
“ExpertOption” -da goýum puluny nädip yzyna almaly we gazanmaly
6. Ulgam size depozit bonusyny hödürläp biler, goýumy köpeltmek üçin bonusdan peýdalanyň. Ondan soň "Dowam et" düwmesine basyň.
“ExpertOption” -da goýum puluny nädip yzyna almaly we gazanmaly
5. Salgyny alyp, kripto-ny şol adrese iberip boljak täze sahypa ugrukdyrylarsyňyz.
“ExpertOption” -da goýum puluny nädip yzyna almaly we gazanmaly
Tölegiňiz, ulgam tarapyndan tassyklanandan soň tamamlanar. Tassyklama wagty üýtgäp biler we tölenen töleglere baglydyr.

Higherokary status - has artykmaçlyklar

Mikro Esasy Kümüş Altyn Platina Aýratyn

Lightagty başlangyjy halaýanlar üçin. Taýýar bolanda has ýokary derejä çykaryň

Lightagty başlangyjy halaýanlar üçin. Taýýar bolanda has ýokary derejä çykaryň Müşderilerimiziň köpüsi Kümüş hasaby bilen başlaýar. Mugt maslahat berilýär Akylly maýa goýumlary Altyn hasaby bilen başlaýar. Privileeňillikli aýratynlyklar bilen hasabyňyzdan köp alyň Çynlakaý maýa goýujylar üçin iň gowy tejribämiz we aýratyn hasap dolandyryşymyz Goşmaça maglumat üçin hasabyňyz dolandyryjysyndan soraň
$ 10 -dan
50 $ -dan
500 $ -dan
2500 dollardan
5000 $ -dan
Diňe çakylyk


Hasap görnüşleri

Mikro Esasy Kümüş Altyn Platina Aýratyn
Bilim materiallary
“ExpertOption” -da goýum puluny nädip yzyna almaly we gazanmaly “ExpertOption” -da goýum puluny nädip yzyna almaly we gazanmaly “ExpertOption” -da goýum puluny nädip yzyna almaly we gazanmaly “ExpertOption” -da goýum puluny nädip yzyna almaly we gazanmaly “ExpertOption” -da goýum puluny nädip yzyna almaly we gazanmaly “ExpertOption” -da goýum puluny nädip yzyna almaly we gazanmaly
Gündelik bazar synlary we maliýe gözlegleri
“ExpertOption” -da goýum puluny nädip yzyna almaly we gazanmaly “ExpertOption” -da goýum puluny nädip yzyna almaly we gazanmaly “ExpertOption” -da goýum puluny nädip yzyna almaly we gazanmaly “ExpertOption” -da goýum puluny nädip yzyna almaly we gazanmaly
Ilki bilen yzyna almak
“ExpertOption” -da goýum puluny nädip yzyna almaly we gazanmaly “ExpertOption” -da goýum puluny nädip yzyna almaly we gazanmaly “ExpertOption” -da goýum puluny nädip yzyna almaly we gazanmaly
Bir wagtyň özünde açyk geleşikleriň iň köp sany
10
10 15 30 çägi ýok çägi ýok
Iň köp şertnama mukdary
$ 10
25 $ 250 $ 1000 $ 2000 $ 3000 $
Aktiw girdejisiniň ýokarlanmagy
0
0 0 2% -e çenli 4% -e çenli 6% -e çenli
Thank you for rating.
JOGAP BER. .N Jogap ber
Adyňyzy ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
Dogry e-poçta salgysyny ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
Teswiriňizi ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
G-recaptcha meýdany talap edilýär!
Teswir ýazyň
Adyňyzy ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
Dogry e-poçta salgysyny ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
Teswiriňizi ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
G-recaptcha meýdany talap edilýär!