ExpertOption-da nädip pul goýmaly

ExpertOption-da nädip pul goýmaly


Depozit nädip etmeli?

Debet ýa-da kredit kartoçkasy (VISA, MasterCard), Intenet Banking, Perfect Money, Skrill, WebMoney ... ýa-da Kripto ýaly elektron gapjyk ulanyp, goýum goýup bilersiňiz.

Iň pes goýum 10 ABŞ dollary. Bank hasabyňyz başga walýutada bolsa, serişdeler awtomatiki usulda öwrüler.

Söwdagärlerimiziň köpüsi, bank kartoçkalarynyň ýerine elektron tölegleri ulanmagy makul bilýärler, sebäbi pul almak has çalt.

Bizde siziň üçin gowy habar bar: goýum goýanyňyzda hiç hili töleg tölemeýäris.

Bank kartlary (VISA / MasterCard)

1. ExpertOption.com web sahypasyna ýa-da ykjam programma giriň.

2. Söwda hasabyňyza giriň.

3. Çep ýokarky burç menýusynda "Maliýe" -e basyň we "Goýum" düwmesine basyň.
ExpertOption-da nädip pul goýmaly
4. Hasabyňyza serişdeleri goýmagyň birnäçe usuly bar, islendik debet we kredit kartoçkasy arkaly goýum goýup bilersiňiz. Kart hakyky bolmaly we adyňyzda hasaba alynmaly we halkara onlaýn amallary goldamaly. "VISA / MasterCard" saýlaň.
ExpertOption-da nädip pul goýmaly
5. Goýum mukdaryny el bilen girizip ýa-da sanawdan birini saýlap bilersiňiz.
ExpertOption-da nädip pul goýmaly
6. Ulgam size depozit bonusyny hödürläp biler, goýumy köpeltmek üçin bonusdan peýdalanyň. Ondan soň "Dowam et" düwmesine basyň.
ExpertOption-da nädip pul goýmaly
5. Kart belgiňizi, kart eýesiniň adyny we CVV-ni girizmegiňiz haýyş ediljek täze sahypa ugrukdyrylar.
ExpertOption-da nädip pul goýmaly
CVV ýa-da СВС kody 3 sanly kod bolup, onlaýn amallar wagtynda howpsuzlyk elementi hökmünde ulanylýar. Kartyňyzyň arka tarapynda gol setirinde ýazylýar. Aşakdaky ýaly.
ExpertOption-da nädip pul goýmaly
Geleşigi tamamlamak üçin "Maliýe goş ..." düwmesine basyň.
ExpertOption-da nädip pul goýmaly
Amalyňyz üstünlikli tamamlanan bolsa, tassyklama penjiresi peýda bolar we serişdäňiz derrew hasabyňyza ýazylar.
ExpertOption-da nädip pul goýmaly

Internet Bank işi

1. ExpertOption.com web sahypasyna ýa-da ykjam programma giriň.

2. Söwda hasabyňyza giriň.

3. Çep ýokarky burç menýusynda "Maliýe" -e basyň we "Goýum" düwmesine basyň.
ExpertOption-da nädip pul goýmaly
4. "Banklaryň ..." saýlaň.
ExpertOption-da nädip pul goýmaly
5. Goýum mukdaryny el bilen girizip ýa-da sanawdan birini saýlap bilersiňiz.
ExpertOption-da nädip pul goýmaly
6. Ulgam size depozit bonusyny hödürläp biler, goýumy köpeltmek üçin bonusdan peýdalanyň. Ondan soň "Dowam et" düwmesine basyň.
ExpertOption-da nädip pul goýmaly
5. Bankyňyzy saýlamaly ýeriňizde täze sahypa ugrukdyrylarsyňyz.
ExpertOption-da nädip pul goýmaly
Bankyňyzdan ExpertOption-a pul goýmak üçin zerur maglumatlary giriziň.
ExpertOption-da nädip pul goýmaly
Eger amalyňyz üstünlikli tamamlanan bolsa,
ExpertOption-da nädip pul goýmaly

Elektron tölegler

1. ExpertOption.com web sahypasyna ýa-da ykjam programma giriň.

2. Söwda hasabyňyza giriň.

3. Çep ýokarky burç menýusynda "Maliýe" -e basyň we "Goýum" düwmesine basyň.
ExpertOption-da nädip pul goýmaly4. Mysal üçin "WebMoney" -i saýlaň.
ExpertOption-da nädip pul goýmaly
5. Goýum mukdaryny el bilen girizip ýa-da sanawdan birini saýlap bilersiňiz.
ExpertOption-da nädip pul goýmaly
6. Ulgam size depozit bonusyny hödürläp biler, goýumy köpeltmek üçin bonusdan peýdalanyň. Ondan soň "Dowam et" düwmesine basyň.
ExpertOption-da nädip pul goýmaly5. ExpertOption-a pul goýmak üçin zerur maglumatlary girizmeli täze sahypa ugrukdyrylarsyňyz.
ExpertOption-da nädip pul goýmaly
Amalyňyz üstünlikli tamamlanan bolsa, tassyklama penjiresi peýda bolar we serişdäňiz derrew hasabyňyza ýazylar.
ExpertOption-da nädip pul goýmaly

Kripto

1. ExpertOption.com web sahypasyna ýa-da ykjam programma giriň.

2. Söwda hasabyňyza giriň.

3. Çep ýokarky burç menýusynda "Maliýe" -e basyň we "Goýum" düwmesine basyň.
ExpertOption-da nädip pul goýmaly4. "Kripto" ýa-da "Binance Pay" saýlaň.
ExpertOption-da nädip pul goýmaly
5. Goýum mukdaryny el bilen girizip ýa-da sanawdan birini saýlap bilersiňiz.
ExpertOption-da nädip pul goýmaly
6. Ulgam size depozit bonusyny hödürläp biler, goýumy köpeltmek üçin bonusdan peýdalanyň. Ondan soň "Dowam et" düwmesine basyň.
ExpertOption-da nädip pul goýmaly
5. Salgyny alyp, kripto-ny şol adrese iberip boljak täze sahypa ugrukdyrylarsyňyz.
ExpertOption-da nädip pul goýmaly
Tölegiňiz, ulgam tarapyndan tassyklanandan soň tamamlanar. Tassyklama wagty üýtgäp biler we tölenen töleglere baglydyr.


Higherokary status - has artykmaçlyklar

Mikro Esasy Kümüş Altyn Platina Aýratyn

Lightagty başlangyjy halaýanlar üçin. Taýýar bolanda has ýokary derejä çykaryň

Lightagty başlangyjy halaýanlar üçin. Taýýar bolanda has ýokary derejä çykaryň Müşderilerimiziň köpüsi Kümüş hasaby bilen başlaýar. Mugt maslahat berilýär Akylly maýa goýumlary Altyn hasaby bilen başlaýar. Privileeňillikli aýratynlyklar bilen hasabyňyzdan köp alyň Çynlakaý maýa goýujylar üçin iň gowy tejribämiz we aýratyn hasap dolandyryşymyz Goşmaça maglumat üçin hasabyňyz dolandyryjysyndan soraň
$ 10 -dan
50 $ -dan
500 $ -dan
2500 dollardan
5000 $ -dan
Diňe çakylyk


Hasap görnüşleri

Mikro Esasy Kümüş Altyn Platina Aýratyn
Bilim materiallary
ExpertOption-da nädip pul goýmaly ExpertOption-da nädip pul goýmaly ExpertOption-da nädip pul goýmaly ExpertOption-da nädip pul goýmaly ExpertOption-da nädip pul goýmaly ExpertOption-da nädip pul goýmaly
Gündelik bazar synlary we maliýe gözlegleri
ExpertOption-da nädip pul goýmaly ExpertOption-da nädip pul goýmaly ExpertOption-da nädip pul goýmaly ExpertOption-da nädip pul goýmaly
Ilki bilen yzyna almak
ExpertOption-da nädip pul goýmaly ExpertOption-da nädip pul goýmaly ExpertOption-da nädip pul goýmaly
Bir wagtyň özünde açyk geleşikleriň iň köp sany
10
10 15 30 çägi ýok çägi ýok
Iň köp şertnama mukdary
$ 10
25 $ 250 $ 1000 $ 2000 $ 3000 $
Aktiw girdejisiniň ýokarlanmagy
0
0 0 2% -e çenli 4% -e çenli 6% -e çenli
Thank you for rating.
JOGAP BER. .N Jogap ber
Adyňyzy ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
Dogry e-poçta salgysyny ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
Teswiriňizi ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
G-recaptcha meýdany talap edilýär!
Teswir ýazyň
Adyňyzy ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
Dogry e-poçta salgysyny ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
Teswiriňizi ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
G-recaptcha meýdany talap edilýär!